top of page
DNA SERVICES

CANCER4CAST

CancerSCAN Targeted Therapy

 

เป็นการรักษาโรคมะเร็งแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งกระบวนการส่งสัญญาณระดับเซลล์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเจริญเติบโตและแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยอาจไปจับกับเป้าหมายที่อยู่ภายนอกเซลล์หรือบนผิวเซลล์ หรือผ่านเข้าไปในผนังเซลล์เพื่อจับกับเป้าหมายภายในก็ได้ และเนื่องจากมะเร็งแต่ละชนิดมีเส้นทางที่ใช้ในการเจริญเติบโตของเซลล์ไม่เหมือนกัน ยา targeted therapy แต่ละตัวจึงมีกลไกการออกฤทธิ์แตกต่างกัน เช่น ยาที่เป็นแอนติบอดีเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทำลายเซลล์มะเร็ง ยาที่ไปยับยั้งกระบวนการส่งสัญญาณเข้าไปกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโต ยาที่ยับยั้งตัวรับ (receptor) ที่อยู่บนผิวของเซลล์ 

stemcell.jpg

ในปัจจุบันการรักษาด้วยวิธี targeted therapy ส่วนใหญ่จะใช้ในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม หรืออาจใช้เป็นการรักษาเสริมภายหลังการผ่าตัดโดยร่วมกับเคมีบำบัดหรือร่วมกับการฉายรังสีเพื่อรักษามะเร็งให้หายขาด อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยวิธีนี้ยังมีราคาค่อนข้างสูงและยังไม่สามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้ทุกชนิด รวมถึงไม่สามารถใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้ทุกราย เนื่องจากมะเร็งบางชนิดจำเป็นต้องมียีนที่ตอบสนองต่อยา แพทย์จึงต้องทำการตรวจผู้ป่วยก่อนว่ามียีนที่สามารถใช้สำหรับการรักษาด้วย targeted therapy ได้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่จำเป็นจะต้องมียีน KRAS ชนิด wild-type หรือ KRAS ที่ไม่กลายพันธุ์ จึงจะได้รับประโยชน์จากการรักษาด้วยยา EGFR inhibitor เป็นต้น
 

คือการตรวจหาความเปลี่ยนแปลงของยีนในเซลล์มะเร็ง เป็นการตรวจในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งอยู่แล้วเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาโรค โดยเฉพาะการรักษาด้วยวิธีการรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) ซึ่งผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการตรวจว่ามียีนหรือการกลายพันธุ์ของยีนที่เป็นตัวรับหรือเป้าหมาย (Target) ที่ตอบสนองต่อยาที่จะใช้ในการรักษาหรือไม่ โดยใช้เทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) เทคโนโลยีนี้ทำให้ผลที่ได้จากการตรวจถูกต้อง แม่นยำ และปลอดภัย ในกรณีที่ผู้ป่วยมียีนที่เป็นเป้าหมาย แพทย์จะสามารถเลือกใช้ยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการตรงเข้ายับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและทำลายเซลล์มะเร็งไม่ให้แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นผลดีในการรักษาแล้ว ยังช่วยหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการรักษาได้อีกด้วย


CancerSCAN ตรวจวิเคราะห์ Single Nucleotide Variations(SNVs), Short Insertions and Deletions (InDels), Copy Number Variations(CNVs) และ Gene Rearrangements รวมทั้งสิ้น 375 ยีน และเทียบกับตัวอย่างทางคลินิกของผู้ป่วย (FFPE, Formalin Fixed Parafin Embeded)

Type of CancerSCAN​
CancerSCAN
LEVEL 1
Analysis of 77 genetic variations
CancerSCAN
LEVEL 2
Analysis of 375 genetic variations

Main Genes and Target Anti-Cancer Drug (Example)

ALK

• Crizotinib, Ceritinib

BRAF

• Dabrafenib, Trametinib, Vemurafenib

EGFR

• Afatinib, Cetuximab, Erlotinib, Panitumumab

KIT

• Imatinib, Pazopanib, Sunitinub

KRAS

• Cetuximab, Panitumumab

CancerSCAN​ Workflow

Collection of Tumor Tissue (FFPE)

Genetic Analysis by NGS

Detection of Genetic Variations

 

Report

Targeted Cancer Theraphy

ประโยชน์ของการตรวจ CancerSCAN

  • ตรวจวิเคราะห์ยีนเป้าหมาย 83 ยีน สแกนทันทีการกลายพันธุ์ 83 ยีนหลักที่กำหนดเป้าหมายมะเร็ง

  • ข้อมูลตามความสำคัญของการกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องผ่านฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ฟังก์ชั่น

  • ข้อมูลเกี่ยวกับยารักษามะเร็งเป้าหมาย (ถ้ามี) เมื่อใช้ร่วมกับการรักษาแบบอื่น Targeted Therapy จะช่วยยืดอายุผู้ป่วยในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย และเพิ่มโอกาสในการหาย ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งระยะแรก

bottom of page