top of page
DNA SERVICES

WithGENE Skin

WithGENE Skin คืออะไร ?

 

WithGENE Skin คือ การตรวจสุขภาพผิวพรรณระดับยีน เป็นการตรวจและวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความจำเพาะในแต่ละบุคคล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสุขภาพองค์รวมของผิวพรรณ ซึ่งผลวิเคราะห์ที่ได้จะบอกเกี่ยวกับพันธุกรรมของคุณ เพื่อการดูแลที่เหมาะสมกับตัวคุณและแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ประโยชน์ของ WithGENE Skin

WithGENE Skin เป็นการนำเอาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ระดับยีนที่ได้จากการเก็บตัวอย่างจากเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มภายในช่องปาก นำมาตรวจวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดูแลผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้น โดยผลที่ได้จะแสดงให้เห็นว่าผิวของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัย ซึ่งการเสื่อมสภาพของผิวล้วนแล้วแต่เกิดจากปัจจัยที่ส่งผลมาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ซึ่งชุดตรวจวิเคราะห์ WithGENE Skin จะช่วยให้คุณทราบความเป็นไปได้ทางพันธุกรรมของความเสื่อมสภาพของผิว ความยืดหยุ่นของผิว และโอกาสที่จะเกิดเม็ดสีผิวที่ผิดปกติ  ชุดตรวจวิเคราะห์ชุดนี้จะช่วยให้คุณดูแลผิวได้ง่ายขึ้น และยืดอายุการเสื่อมสภาพผิวให้ช้าลง

 

WithGENE Skin เหมาะกับใคร ?

สำหรับบุคคลที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณ จะช่วยให้คุณดูแลผิวได้ง่ายขึ้น และยืดอายุการเสื่อมสภาพผิวให้ช้าลง การตรวจ WithGENE Skin เป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพองค์รวมของผิวพรรณ เพื่อให้เราเห็นภาพโดยรวม ว่าผิวพรรณของเรานั้นเป็นอย่างไร ส่วนผลที่ได้รับนั้นขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเอง ว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้มากน้อยเท่าใด เพราะสุดท้ายแล้วสุขภาพของเราอยู่ในมือเรา

ขั้นตอนการตรวจ WithGENE Skin

  1. การเก็บตัวอย่าง WithGENE Skin ไม่ต้องการเตรียมตัวเป็นพิเศษแต่อย่างใด ใช้เพียงชุดเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มเพียงเท่านั้น

  2. ทำความสะอาดช่องปากให้เรียบร้อย (แปรงฟัน) งดรับประทานอาหาร/น้ำ ก่อนทำการเก็บตัวอย่างเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

  3. เปิดซองที่บรรจุแล้วดึงก้านสำลีออกมา ควรระมัดระวังไม่ให้ก้านสำลีสัมผัสกับสิ่งอื่น ๆ เนื่องจากจะทำให้ดีเอ็นเอเกิดการปนเปื้อน

  4. นำก้านสำลีถูที่กระพุ้งแก้มด้านละอย่างน้อย 30 ครั้ง

  5. หลังจากนั้นนำก้านสำลีใส่ลงในหลอดและปิดฝาให้สนิท

  6. เขย่าหลอดเล็กน้อย เพื่อให้มั่นใจว่าตัวอย่างเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มและสารเก็บรักษาผสมกันดีแล้ว

  7. เก็บหลอดตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิห้องและส่งตรวจวิเคราะห์

bottom of page