top of page

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

MEDICAL TEAM

อาจารย์พิมพ์ใจ นัยโกวิทย์
ดร.รุจี พรชัย

อาจารย์พิมพ์ใจ นัยโกวิทย์

อาจารย์พิมพ์ใจ นัยโกวิทย์ หรือ อ. เล็ก จบการศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ กว่า 30 ปี จนมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติโดยสภาวิจัยแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งโครงการงานวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความเชี่ยวชาญด้าน Anti-Aging และเป็นที่ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กระทรวงสาธารณสุข และ เป็นที่ปรึกษาให้กับคลีนิค Anti-Aging ชั้นนำในกรุงเทพหลายแห่ง 

​  

 • ที่ปรึกษาประจำกระทรวงสาธารณสุข

 • คณะกรรมการด้านการทดสอบและการสอบเทียบในห้องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • คณะกรรมการด้านมาตรฐานคุณภาพ (ISO) ประจำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • จดอนุสิทธบัตรเรื่องโรคไข้ฉี่หนู กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 • ผู้อำนวยการประจำสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับ 11 และ นักภูมิคุ้มกันวิทยา

ดร.รุจี พรชัย

หัวหน้าแล็บปฏิบัติการ

มีประสบการณ์ทางด้านงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินมากกว่า 10 ปี

และมีประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์และสเต็มเซลล์มากกว่า 5 ปี

 

ประวัติการศึกษา

2561 มหาวิทยาลัยมหิดล: ปริญญาเอก สาขา ประสาทวิทยาศาสตร์ (Neurosciences) 

2545 มหาวิทยาลัยมหิดล: ปริญญาโท สาขา ประสาทวิทยาศาสตร์ (Neurosciences)

2540 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2561-ปัจจุบัน  บริษัทไลฟ์บาลานซ์ เมทโธดอลโลจี จำกัด แลป: หัวหน้าห้องปฏิบัติการ   

 • 2558-2560   ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์, สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา: ผู้ช่วยนักวิจัย

 • 2553-2556   โครงการวิจัยและพัฒนาศาลายาสเต็มเซลล์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายนักวิจัย / นักวิจัยทางคลินิก / ผู้ประสานงานวิจัยทางคลินิก

 • 2553    โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพมหานคร: หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

 • 2552     โรงพยาบาลบีเอนเอช กรุงเทพมหานคร: หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

 • 2548-2551    โรงพยาบาลสังคม จังหวัดหนองคาย: พยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

 • 2547-2548    ศูนย์วิจัยชีววิทยาระบบประสาทและพฤติกรรม สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

 • 2540-2543    โรงพยาบาลสังคม จังหวัดหนองคาย พยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน


bottom of page