top of page

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

MEDICAL TEAM

อาจารย์พิมพ์ใจ นัยโกวิทย์

อาจารย์พิมพ์ใจ นัยโกวิทย์

อาจารย์พิมพ์ใจ นัยโกวิทย์ หรือ อ. เล็ก จบการศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ กว่า 30 ปี จนมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติโดยสภาวิจัยแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งโครงการงานวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความเชี่ยวชาญด้าน Anti-Aging และเป็นที่ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กระทรวงสาธารณสุข และ เป็นที่ปรึกษาให้กับคลีนิค Anti-Aging ชั้นนำในกรุงเทพหลายแห่ง 

​  

  • ที่ปรึกษาประจำกระทรวงสาธารณสุข

  • คณะกรรมการด้านการทดสอบและการสอบเทียบในห้องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  • คณะกรรมการด้านมาตรฐานคุณภาพ (ISO) ประจำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  • จดอนุสิทธบัตรเรื่องโรคไข้ฉี่หนู กรมทรัพย์สินทางปัญญา

  • ผู้อำนวยการประจำสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับ 11 และ นักภูมิคุ้มกันวิทยา

bottom of page