top of page
บริการจากเรา

STEM CELL BANKING

STC สร้างสรรค์มาตรฐานชั้นเยี่ยมสู่การบริการรับฝากเก็บเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดสำหรับทุกครอบครัว การเก็บรักษาสเต็มเซลล์จากเลือดสายละเดือและเนื้อเยื่อสายสะดือของบุตร เป็นการลงทุนที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ เพราะไม่ว่าจะมีการเตรียมตัวในเรื่องสุขภาพที่ดีเพียงใด ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงอาการเจ็บป่วยและความเสื่อมถอยของร่างกายตามอายุการใช้งานได้ เมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นความเสื่อมของเซลล์หรืออวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายย่อมมีมากขึ้นตามลำดับ

 

การเก็บรักษาสเต็มเซลล์จากเลือดสายละเดือและเนื้อเยื่อสายสะดือของบุตรทำให้บิดามารดาสามารถเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิดอันมีค่าที่เป็นหนึ่งเดียวกับทารกและมีรหัสพันธุกรรมใกล้เคียงกับคนในครอบครัว ไว้สำหรับการรักษาโดยเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ต้นกำเนิดในอนาคต เช่นนำไปรักษาโรคหัวใจ หรือโรคอัลไซเมอร์ นอกจากนี้ สเต็มเซลล์ที่ถูกเก็บรักษา ยังเปรียบเสมือนอวัยวะสำรองสำหรับการรักษาโรคมะเร็ง หรือโรคเลือดที่สามารถรักษาให้หายได้โดยใช้สเต็มเซลล์

MSC Banking

Mesenchymal Stem cell

เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ ที่สกัดมาจากสายสะดือ (Umbilical Cord-Mesenchymal Stem cell; UC-MSC) เป็นเซลล์อ่อนที่ยังไม่มีหน้าที่จำเพาะใดๆ สามารถแบ่งตัวทดแทนลักษณะเดิมของตัวเอง (Self-Renewal) และเพิ่มจำนวน (Proliferation) ได้

HSC Banking

Hematopoietic Stem cell

เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด หรือ Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและองค์ประกอบของเลือดที่ได้และสกัดจากเลือดจากสายสะดือ (Umbilical Cord Blood) ของตนเอง ...

“ สิทธิประโยชน์ที่ได้จากการฝากสเต็มเซลล์กับ STC ”
 1. การประเมินก่อนการฝาก หากการประเมินผลแสดงให้เห็นว่าเซลล์จะไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อการเก็บรักษา บริษัทจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบและยินดีมอบค่าธรรมเนียมบริการคืนให้ผู้ฝากทั้งหมดตามที่ชำระไว้แล้วภายหลังหักค่าบริการทางการแพทย์

 2. ผลการทดสอบ บริษัทจะดำเนินการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าตัวอย่างเลือด/เนื้อเยื่อสายสะดือ ที่เก็บได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและสามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษา

 3. การเก็บรักษาและการรับประกันคุณภาพ 20 ปี บริษัทรับประกันคุณภาพของสเต็มเซลล์ที่ถูกจัดเก็บแล้วยาวนาน 20 ปี

 4. รับประกัน บริษัทยินดีชดเชยเงินค่าธรรมเนียมบริการที่ผู้ฝากชำระให้กับบริษัท หากสเต็มเซลล์ที่ฝากไว้ไม่สามารถใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม และบริษัทไม่สามารถหาทดแทนให้ได้

 

“ มาตรฐานของ STC ”

 

มาตรฐานการเพาะเลี้ยงเซลล์ภายใต้ห้องปฏิบัติการ Clean Room Class 100

มาตรฐานนี้คือ ห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 100 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต ด้วยเหตุนี้ จึงมั่นใจได้ว่า ความสะอาด และปลอดจากเชื้อโรค จะสามารถครอบคลุมตลอดการปฎิบัติงานในทุกส่วนและระดับความดังของเสียง ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับการผลิตยา

คุณสมบัติที่จำเพาะของ Clean Room

 • อุณหภูมิที่เหมาะสม กำหนดให้อยู่ในช่วง 22.2 +/-  0.25 องศาเซลเซียส

 • ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม โดยทั่วไปกำหนดให้มีความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 50 +/- 10 %

 • ความดัน ควรรักษาความดันในห้องสะอาดให้เป็นบวกเสมอ (Positive Pressure) มีทางเข้าออกที่ปิดมิดชิดและมีพัดลมเป่า (Air Shower) เพื่อดันลมออกไปป้องกันมิให้อนุภาคเข้ามาปนเปื้อนในห้อง ทั้งนี้ห้องที่มีระดับความสะอาดต่างกันให้มีความดันต่างกันอย่างน้อย 0.05 นิ้วน้ำ (IN.W.G.) หรือ 12.5 ปาสคาล (Pa)

 • แสงสว่าง หากไม่มีการกำหนดพิเศษให้ใช้แสงสว่าง 1,080-1,620 Lux และระดับเสียง ตามข้อกำหนดของการใช้งาน
   

มาตรฐานการเพาะเลี้ยงเซลล์ของ STC ปฏิบัติตามมาตรฐาน ดังนี้

 • ISO 15189:2012 มาตรฐานการรับรองสำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ระดับสากลจาก สหภาพยุโรป ที่รับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแทพย์ กระทรวงสาธารณสุขไทย

 • ISO 15190:2003 มาตรฐานการรับรองสำหรับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ รับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแทพย์ กระทรวงสาธารณสุขไทย

 • AABB (American Association of Blood Banks) มาตรฐานของสมาคมธนาคารเลือดแห่งอเมริกาในการเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิดของเลือด ได้แก่ เซลล์ต้นกำเนิดเลือดจากสายสะดือ

AABB.png
ISCT.jpg
ISO.png
bottom of page