top of page
BLOG

สาระน่ารู้จาก STC Clinic

การจัดบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง Non Invasive Prenatal Test – MomGuard

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทางบริษัทยูนิเวอร์แซล เมดเทค จำกัด ได้จัดการบรรยายวิชาการให้แก่ทีมแพทย์คลินิกสูตินรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี ในหัวข้อ Non Invasive Prenatal Test - MomGuard ได้รับการตอบรับจากทีมแพทย์เป็นอย่างดี


bottom of page